May 12

Кошумча

Жамандык-жакшылыкта элибиздин бири-бирине кѳрсѳткѳн жардамы, урмат-сыйы. Ар ким алына жараша (акча, мал, кийит, эгин-тегин, чѳп-чар, отун-суу) жай айтат. Берешен элибиз ортодон чыгарып, белгилүү  ѳлчѳм чыгарат, же биригип мал союп, ал шарттуу түрдѳ болот. Бул “ыража” деп да айтылат. Айыл арасында, же тууган ичинде жону жукалардын башына жаманчылык түшсѳ бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, ага ѳмѳчѳктѳп жардам берүү, жеңилин жерден, оорун колдон алуу биздин элде бар. Кошумча чогултуу – элибиздин урматы.

Маалымат булагы: Амантур Акматалиев, “Баба салты, эне адеби” китеби