Mar 29

Элин баккан саяк Баатыркан

Конкурска: «Мен билген окуя»

Кеңеш БАКИР уулу

Эл-жерин коргогон Манас атабыз баш болгон эчендеген баатырлар өздѳрүнүн тунук акылы менен келечекти көрө билген тубаса саясатчы болгону үчүн, «Капилеттен сөз, караңгыда көз тапкан» элдик дипломат, чарбачыл адам болгондору үчүн кыргыз эли кылымдарды карытып, жок болуп кетпей ушу күнгө чейин жашап келди. Карт тарыхыбызга кайрылсак, мындай атактуу адамдар ар бир айылда жашап өтүшкөн. Алардын көпчүлүгү эскерилбей, айтылбай унутта калып бара жаткансыйт. Анын үстүнө совет доорунда андай адамдарды эзүүчү тап катары баалап, укум-тукумдарына чейин куугунтуктап элге жек көргөзүшкѳн. Мына ошондойлордун бири – саяк Баатыркан.

Толугу менен