Apr 23

Байыркы кыргыз даамы. “Көбүрчөк”

Жакып МЕДЕТОВ, жазуучу, карыя

«Күндүзү кымыз, түндѳ кыз,
Күпүлдѳгѳн эр кыргыз!»
(«Манастан»)

Кечээ жакында, мындан, жүз элүү-алтымыш жыл илгери кыргыз улутунда кеңири таркаган, (жайнаган десек да эң тѳп келишкен) чындыктын накта ѳзүн чагылдырган, бетке чиркѳѳ болбогон, тетирисинче Эрдин ( эркек танасынын) күч-кубатын  айгинелеген, сыймыгын тымызын даңазалаган адам аттары бар эле. «Элүү жылда эл жаңы, жүз жылда – тамам» – демекчи, жаңылануу, ѳзгѳрүү, ѳсүү, кемүү, баралга толуу, заман  агымынан озуу, мурдагы табылгаларына кошумча кошуу багытында алпурушуу  болоберчү агым тура кѳрсѳ.

…Элүүбай, Алтымыш, Жетимиш, Сексенбай, Токсонбай, сейрек кездешсе да Жүзбай аттуу ысымдар ар бир урукта, урууда, айылда кездеше берчү. Демек, ар бир эр (эркек) канча жашка келсе, ошол куракта жарык дүйнѳгѳ келген наристелердин ысымдары.

Толугу менен