Apr 24

Асмандан түшкѳн кѳк таштын сыры кайда?

Нишарат ЖАКЫПБЕКОВ, космоэнергетик

Мындан эки жума мурун, тагыраак айтканда 29-март күнү эртең менен телефондон: «Сени күтүп атабыз, Майрамбек келиптир, бир мазарга чогуу барып келели» деди «Уют-Кут» коомунун жетекчиси Шаршенаалы Кабатегин. Барыш керек болуп жүргѳн мазарга ѳзүнѳн ѳзү жол ачылганына кубанып, аларды кѳздѳй шашып жѳнѳдүм.

Саат он бирлерде Беловодск шаарчасынын түштүк тарабындагы Бала-Айылчы айылынын үстүндѳгү Саз деген жерге барарыбыз айкын болду. Жолмо жол улуу сѳзѳрдүн учугун улап, Шаршенаалы, Майрамбек үчѳѳбүз бара жаткан жерибиздин таржымалы жѳнүндѳ маек куруп бардык. Сазга жеткенде бул ажайып жердин сырын билген мазар шайыгы Сайкал эже бизди жаркылдап тосуп алды. Негедир кѳңүлүм кѳтѳрүлүп,  алып-учуп жатты. Айланага кѳз чаптырдым. Майрамбек болсо  жогору 100 метр чамасындагы жерге жүгүрүп барып,  бизге бир чоң ташты кѳргѳзүп,  бери келгиле деп жаңсады.  Биз жакын барганда, «Кѳк кочкордун башына окшош бул кѳгүлтүр ташта кандайдыр бир сыр бар» деди ал. Мен эки колумду ташка коюп, транс абалга кирип маалымат алганга аракет жасадым. Мени таңгалдырганы, таш кадимкидей дем алып жатты. Ошондо ачык портал кѳрдүм, күлгүн кызыл, сыя түстѳгү нур агымдары келип-кетип жатты. Эң бийик Уңгу уюлдан кийинки катмар менен байланышы бар экенин сездим. Болгону, нур агымдарын гана кѳрүп, бул энергия агымынан маалымат ала албадым.

Толугу менен

Apr 23

Кыргыз жана ааламдык илим

(Уландысы. Башы)

Гүлсара МАМБЕТАЛИЕВА, Манас изилдѳѳчү

ЖАН ДҮЙНӨБҮЗДӨ ЧОҢ КАЗАТ ЖҮРҮҮДѲ

Оттуу доордогу тазалануу кишинин өзүнүн терс сапаттарына каршы күрөшүүсү менен коштолууга тийиш. Мына ошондой күрөш азыркы мезгилде биз каймана, өтмө мааниде берилген илим-билим катары ача баштаган “Манас” дастанындагы Чоң Казат аркылуу берилген. Мезгил түпкүрүндѳгү окуя катары Чоң Казат чындыгында да болгон. Ал эми каймана маанилеринин биринде Чоң Казат кишинин ички жан дүйнѳсүндѳгү адамгерчилик, ыймандуулук, оң сапаттары менен ыймансыздык, наадандык сыяктуу терс сапаттарынын ортосундагы күрѳштү каймана мааниде чагылдырат.

Толугу менен

Mar 29

Кыргыз жана ааламдык илим

(Уландысы. Башы ѳткѳн санда)

Гүлсара МАМБЕТАЛИЕВА, “Манас” изилдөөчү

УЛУУ ДООРЛОРДУН АЛМАШУУСУ – ГАЛАКТИКАЛАРДЫН ТОГОШУУСУ

«Мезгил сабактарында»  улуттук каада-салт, үрп-адат, кол өнөрчүлүк, тил ж. б. ата-тектен бери келаткан касиеттер ошол улуттагы адамдардын азыркы учурда жаңы доордун адамы болуп калыптанышында же б. а. эволюциялык секирик жасашында зор мааниге ээ экендиги белгиленген. Улуу доорлордун азыркыдай алмашуусу  миллиондогон жылдарда бир болуучу өтө татаал процесс болгондуктан, мында биз ошол процесстерди  жалпы жонунан түшүнүп алуу үчүн кыскача гана токтолсок.

Улуу доорлордун азыркы алмашуусу биздин Саманчынын жолу галактикабыз жана ага жанаша жаткан андан да зор, энергетикасы күчтүү галактика өздөрүнүн айланып турган өзөк октору аркылуу жакындашып, алардын чимирилген  өзөктүк энергиялары бири-бирине оролушуп, анан кайрадан галактикалардын өзөк октору ажырап, бири-биринен алыстап кетиши түрүндө өтүүдө.

Толугу менен