Apr 21

Тескери бата

«Жашыңда жайрап кал,
Гүлгүндө күбүлүп кал.
Сууга ыргыткан таштай бол,
Караңгыда тараган чачтай бол.
Муздаган таштай бол,
Мүлжүгөн баштай бол!
Күйгөн көмүрдөй бол,
Керткен дүмүрдөй бол!
Кончо конгон чечтей бол,
Туман баскан кечтей бол!
Аарчыган пияздай бол,
Куйкаланган шыйрактай бол,
Билеги жок чырактай бол!
Ичкенинен ирим болсун,
Жегенинен желим болсун!»

Apr 21

Бата алуу

Бул – эл ичинде кадыр-барктуу, отуруп-турганы нарктуу, айткандары эм, улуу-кичүүлѳргѳ дем, урмат-сыйы бирдей, жекече касиет жылоологон карыя-байбичелерге атайын жолдук менен баруу. Бата алуу – балалуу болууга, алыс сапарга аттанууда, сапардан аман-эсен кайтууда, ойлогон оюна, тилеген максатына ийгиликтүүгѳ кылган далалат.

Мында үйүнѳ чакырып, чүйгүн тамактар менен даам сыздырып, кийит кийгизүү аракеттери да жүзѳгѳ ашат. Бата даам таткандан кийин берилет.

Бата тилеген келин-кесектер алгач жүгүнүп, улууларга баш ийип, таазим кылышат. Бата алаарда турушуп, эки колун бооруна алышат.  Артында «Тегин кишиден бата албаган», «Анын батасы тийген», «Батадан жаралган бала»… ѳңдүү сѳздѳр айтылып калат.

Маалымат булагы: Амантур Акматалиев, “Баба салты, эне адеби” китеби