May 02

Даанышман, касиеттүү кеңешчи, тымызын элчи Тилекмат Жылкыайдар уулу (1800-1863)

7828

Кѳл кылаасынан чыккан Тилекмат аке жѳнүндѳ эл ичинде кеңири айтылып келе жаткан санжыралар, тарыхта жазылган окуялар, уламыштар кѳп.  Тилекмат аке из кылып калтырган ойлору, жасаган кыймылы, аткарган иши Түндүк Кыргызстандагы эл арасындагы топтордун, уруктардын, уруулардын, улуттардын кагылыштары учурунда ѳткѳн экен. Анын айтканы, кылганы атаандашкан уруктардын, уруулардын, манап, бий, султан, хандардын арасына табылгыс дары болуп, кансыз жеңишке жетип, чексиз даражага кѳтѳрүлүптүр. Жашаган жерине, журтуна, элине, эгемендүү коопсуздук, салтанаттуу багыт, дѳѳлѳттүү жол, жеңиш алып келиптир.  Толугу менен

Apr 19

Эл уулу – Сарт аке (1775-1865)

 

7828

Сарт аке Доскулу уулу 1775-1780-жылдарда туулган. Азыркы Нарын шаарынын аэропорту тарапта жарык дүйнѳгѳ келген деген маалымат бар. Ѳмүрү Ысык-Кѳлдүн чыгышында ѳткѳн. Жайлоосу Каркыра болгон. Сарт акенин сѳѳгү коюлган жер мазарга айланган.
Акеш Иманов

Толугу менен