Apr 23

Кыргыз жана ааламдык илим

(Уландысы. Башы)

Гүлсара МАМБЕТАЛИЕВА, Манас изилдѳѳчү

ЖАН ДҮЙНӨБҮЗДӨ ЧОҢ КАЗАТ ЖҮРҮҮДѲ

Оттуу доордогу тазалануу кишинин өзүнүн терс сапаттарына каршы күрөшүүсү менен коштолууга тийиш. Мына ошондой күрөш азыркы мезгилде биз каймана, өтмө мааниде берилген илим-билим катары ача баштаган “Манас” дастанындагы Чоң Казат аркылуу берилген. Мезгил түпкүрүндѳгү окуя катары Чоң Казат чындыгында да болгон. Ал эми каймана маанилеринин биринде Чоң Казат кишинин ички жан дүйнѳсүндѳгү адамгерчилик, ыймандуулук, оң сапаттары менен ыймансыздык, наадандык сыяктуу терс сапаттарынын ортосундагы күрѳштү каймана мааниде чагылдырат.

Толугу менен

Mar 29

Кыргыз жана ааламдык илим

(Уландысы. Башы ѳткѳн санда)

Гүлсара МАМБЕТАЛИЕВА, “Манас” изилдөөчү

УЛУУ ДООРЛОРДУН АЛМАШУУСУ – ГАЛАКТИКАЛАРДЫН ТОГОШУУСУ

«Мезгил сабактарында»  улуттук каада-салт, үрп-адат, кол өнөрчүлүк, тил ж. б. ата-тектен бери келаткан касиеттер ошол улуттагы адамдардын азыркы учурда жаңы доордун адамы болуп калыптанышында же б. а. эволюциялык секирик жасашында зор мааниге ээ экендиги белгиленген. Улуу доорлордун азыркыдай алмашуусу  миллиондогон жылдарда бир болуучу өтө татаал процесс болгондуктан, мында биз ошол процесстерди  жалпы жонунан түшүнүп алуу үчүн кыскача гана токтолсок.

Улуу доорлордун азыркы алмашуусу биздин Саманчынын жолу галактикабыз жана ага жанаша жаткан андан да зор, энергетикасы күчтүү галактика өздөрүнүн айланып турган өзөк октору аркылуу жакындашып, алардын чимирилген  өзөктүк энергиялары бири-бирине оролушуп, анан кайрадан галактикалардын өзөк октору ажырап, бири-биринен алыстап кетиши түрүндө өтүүдө.

Толугу менен