Mar 29

Каада-салт. Эреже. Жол-жобо

“Кыргыздын улуттук каада-салты, үрп-адаты” китебинен

ЖАН ТҮЛѲѲ

Жан түлѳѳ тѳмѳндѳгүдѳй максат-тилек менен ѳткѳрүлѳт: кайсы бир кишинин (аял-эркек)  асыл жаны наркы дүйнѳгѳ ѳтѳ турган болуп калса ( ооруп, кырсыкка учурап ж.б.) Кудай ар кандай жолдор-себептер менен ырайым кылып, аян-белги берүүсү аркылуу жандыкка ѳткѳрүп берүү аркылуу ѳткѳрүлүүчү түлѳѳ.

Жан түлѳѳгѳ атаган кара улакты эчкини алып келип курмандыкка чалаарда Кудайга мындай деп кайрылуу керек:
“Кудайдын аты менен баштаймын.
О, кудурети күчтүү  улуу Кудай!
Ушул улакты (эчкини) Баланчанын улуу (кызы) Түкүнчѳнүн жаны үчүн кабыл ал! Бул балаңдын бул дүйнѳлүк ѳмүр жашын узарт, ѳлүмдѳн сактап кал! Келе турган ажалды улактын жаны аркылуу алып кет. Ушул ѳтүнүч-тилегибизди кабыл ал!”

Толугу менен