Jun 01

Меймандын колуна суу куюу

Мунун да ата салты, эне баркы бар. Адатта, кѳбүнчѳ эркек бала колго суу куюушу шарт. Суулукту сол ийинге илип, чылапчынды четинен кармап, жылымык суусу бар кумганды же чайнекти оң колго кармап, эт жээрде солдон оңду кѳздѳй карай меймандын колуна акырындан бѳлүп-бѳлүп, чачыратпай куюш керек. Ошондо колун жууп аткан адам ѳзүнүн батасын берет. Эт желип, бата тиленип бүткѳндѳн кийин суу оңдон баштап солго (аяк ѳйдѳ) куюлат. Баталар кайра берилет. Балага суу куйдуруу салт. Анда конокту сыйлоо адеби жатат. Мындан бала-бакыра таалим-тарбия алат.

Маалымат булагы: Амантур Акматалиев, “Баба салты, эне адеби” китеби